محفل آموزش عمومی قرآن کریم در تاریخ ۳۱/۵/۹۶ با حضور : قاری ارجمند استاد علیزاده

 

 

  • نویسنده : سینا سیدپور