برآنیم با مشعل فروزان بیانات حضرت امام باقرالعلوم علیه السلام آسمان معرفت را بشکافیم و چندگام به حقیقت نزدیک شویم  با استناد به آموزه های دینی و روایی،