تلاوت های مجلسیقراء مصری

مجموعه قرائتهای استاد محمد صدیق منشاوی

ردیف

نام سوره

دانلود حجم زمان
۱ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۴۱ الی ۳۱ ۴٫۴۰مگابایت ۰۰:۲۷:۰۵
۲ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۲۳ الی ۵۲ ۷٫۳۶مگابایت ۰۰:۴۵:۱۹
۳ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۳۴ ۳٫۹۸مگابایت ۰۰:۲۴:۲۸
۴ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۴۸ ۶٫۰۸مگابایت ۰۰:۳۷:۲۴
۵ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۱ الی ۱۴) و سوره النجم (از آیه ۱ الی ۱۸) ۴٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۶:۳۹
۶ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۷۰ الی ۸۷) ۳ ۴٫۵۳مگابایت ۰۰:۲۷:۵۳
۷ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۱ الی ۱۴ ۴٫۳۱مگابایت ۰۰:۲۶:۳۰
۸ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۶۶ الی ۹۶ ۲ ۹٫۳۹مگابایت ۰۰:۵۷:۵۰
۹ بخشی از سوره الأعراف از آیه ۴۲ الی ۷۴ ۸٫۰۲مگابایت ۰۰:۴۹:۲۲
۱۰ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۱۲ الی ۴۵ ۸٫۰۴مگابایت ۰۰:۴۹:۲۸
۱۱ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۷۳ الی ۱۰۳ ۵٫۳۷مگابایت ۰۰:۳۳:۰۰
۱۲ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۱۷ ۱۰٫۴۴مگابایت ۰۱:۰۴:۱۷
۱۳ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۲۸ ۶٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۷:۳۸
۱۴ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۳۰ ۱٫۹۲مگابایت ۰۰:۱۱:۴۴
۱۵ بخشی از سوره البقره از آیه ۱۸۳ الی ۱۸۹ ۴٫۵۴مگابایت ۰۰:۲۷:۵۵
۱۶ بخشی از سوره البقره از آیه ۲۸۴ الی ۲۸۶ و سوره آل عمران از آیه ۱ الی ۱۸ ۶٫۷۵مگابایت ۰۰:۴۱:۳۲
۱۷ بخشی از سوره التوبه از آیه ۲۵ الی ۴۱ ۳٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۹:۲۹
۱۸ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۶ الی ۴۰ ۸٫۴۷مگابایت ۰۰:۵۲:۰۸
۱۹ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۲ ۴٫۲۹مگابایت ۰۰:۲۶:۲۱
۲۰ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۴ ۶٫۶۲مگابایت ۰۰:۴۰:۴۶
۲۱ بخشی از سوره الحج از آیه ۲ الی ۴۰ ۸٫۶۳مگابایت ۰۰:۵۳:۰۸
۲۲ بخشی از سوره الحجرات (از آیه ۱۳ الی ۱۸) و سوره ق (از آیه ۱ الی ۲۲) ۹٫۵۰مگابایت ۰۰:۵۸:۳۱
۲۳ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۴ ۶٫۷۴مگابایت ۰۰:۴۱:۲۸
۲۴ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۹ ۹٫۴۱مگابایت ۰۰:۵۷:۵۶
۲۵ بخشی از سوره الحشر و الإنشقاق و البروج والعلق و القارعه و الفاتحه و آیات ابتدایی البقره و انتهایی آن ۴٫۵۱مگابایت ۰۰:۲۷:۴۵
۲۶ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعه والفاتحه وآیات ابتدایی البقره ۷٫۲۱مگابایت ۰۰:۴۴:۲۴
۲۷ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد ۴٫۰۸مگابایت ۰۰:۲۵:۰۵
۲۸ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والعلق ۹٫۳۸مگابایت ۰۰:۵۷:۴۵
۲۹ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والفاتحه وأول البقره ۷٫۳۹مگابایت ۰۰:۴۵:۳۰
۳۰ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱ الی ۲۲ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۲
۳۱ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱۹ الی ۳۱ ۷٫۴۳مگابایت ۰۰:۴۵:۴۴
۳۲ بخشی از سوره الرعد از آیه ۲۰ الی ۳۱ ۶٫۶۴مگابایت ۰۰:۴۰:۵۳
۳۳ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۰ والضحى والشرح والفاتحه و آیات ابتدایی البقره