مراسم محفل سه شنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۶

بروشور سبک زندگی قرآنی

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دائمی و موزه قرآن

 

 

 

 

 

 

کرسی ملی تلاوت اذانگاهی مغرب در شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

طرح تابستانه آموزش حفظ قرآن کریم

جلسه آموزش عمومی قرآن کریم

مراسم ترتیل خوانی جزء ۲۹ و ۳۰ قرآن کریم

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۵ ماه مبارک

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۴ ماه مبارک

مراسم ترتیل خوانی در روز ۲۳ ماه مبارک