مرتضی معصومی

دعای فرج آقا امام زمان

دعای فرج آقا امام زمان مسجد مقدس جمکران

دعای فرج آقا امام زمان مسجد مقدس جمکران

دعای فرج آقا امام زمان مسجد مقدس جمکران

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران