چرا قرآن به زبان عربی نازل شده؟ چرا عربی؟

یک تناقض در قران وجود دارد آن را چگونه پاسخ می گویید؟