مشاوره حفظ و تصحیح قرائت دارالقرآن مسجد مقدس جمکران نیمه شعبان

نیمه شعبان ۱۳۹۵ از نگاه دوربین دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران