مجموعه قرائتهای استاد محمد صدیق منشاوی

ردیف

نام سوره

دانلود حجم زمان
۱ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۴۱ الی ۳۱ ۴٫۴۰مگابایت ۰۰:۲۷:۰۵
۲ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۲۳ الی ۵۲ ۷٫۳۶مگابایت ۰۰:۴۵:۱۹
۳ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۳۴ ۳٫۹۸مگابایت ۰۰:۲۴:۲۸
۴ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۴۸ ۶٫۰۸مگابایت ۰۰:۳۷:۲۴
۵ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۱ الی ۱۴) و سوره النجم (از آیه ۱ الی ۱۸) ۴٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۶:۳۹
۶ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۷۰ الی ۸۷) ۳ ۴٫۵۳مگابایت ۰۰:۲۷:۵۳
۷ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۱ الی ۱۴ ۴٫۳۱مگابایت ۰۰:۲۶:۳۰
۸ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۶۶ الی ۹۶ ۲ ۹٫۳۹مگابایت ۰۰:۵۷:۵۰
۹ بخشی از سوره الأعراف از آیه ۴۲ الی ۷۴ ۸٫۰۲مگابایت ۰۰:۴۹:۲۲
۱۰ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۱۲ الی ۴۵ ۸٫۰۴مگابایت ۰۰:۴۹:۲۸
۱۱ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۷۳ الی ۱۰۳ ۵٫۳۷مگابایت ۰۰:۳۳:۰۰
۱۲ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۱۷ ۱۰٫۴۴مگابایت ۰۱:۰۴:۱۷
۱۳ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۲۸ ۶٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۷:۳۸
۱۴ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۳۰ ۱٫۹۲مگابایت ۰۰:۱۱:۴۴
۱۵ بخشی از سوره البقره از آیه ۱۸۳ الی ۱۸۹ ۴٫۵۴مگابایت ۰۰:۲۷:۵۵
۱۶ بخشی از سوره البقره از آیه ۲۸۴ الی ۲۸۶ و سوره آل عمران از آیه ۱ الی ۱۸ ۶٫۷۵مگابایت ۰۰:۴۱:۳۲
۱۷ بخشی از سوره التوبه از آیه ۲۵ الی ۴۱ ۳٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۹:۲۹
۱۸ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۶ الی ۴۰ ۸٫۴۷مگابایت ۰۰:۵۲:۰۸
۱۹ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۲ ۴٫۲۹مگابایت ۰۰:۲۶:۲۱
۲۰ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۴ ۶٫۶۲مگابایت ۰۰:۴۰:۴۶
۲۱ بخشی از سوره الحج از آیه ۲ الی ۴۰ ۸٫۶۳مگابایت ۰۰:۵۳:۰۸
۲۲ بخشی از سوره الحجرات (از آیه ۱۳ الی ۱۸) و سوره ق (از آیه ۱ الی ۲۲) ۹٫۵۰مگابایت ۰۰:۵۸:۳۱
۲۳ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۴ ۶٫۷۴مگابایت ۰۰:۴۱:۲۸
۲۴ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۹ ۹٫۴۱مگابایت ۰۰:۵۷:۵۶
۲۵ بخشی از سوره الحشر و الإنشقاق و البروج والعلق و القارعه و الفاتحه و آیات ابتدایی البقره و انتهایی آن ۴٫۵۱مگابایت ۰۰:۲۷:۴۵
۲۶ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعه والفاتحه وآیات ابتدایی البقره ۷٫۲۱مگابایت ۰۰:۴۴:۲۴
۲۷ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد ۴٫۰۸مگابایت ۰۰:۲۵:۰۵
۲۸ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والعلق ۹٫۳۸مگابایت ۰۰:۵۷:۴۵
۲۹ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والفاتحه وأول البقره ۷٫۳۹مگابایت ۰۰:۴۵:۳۰
۳۰ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱ الی ۲۲ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۲
۳۱ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱۹ الی ۳۱ ۷٫۴۳مگابایت ۰۰:۴۵:۴۴
۳۲ بخشی از سوره الرعد از آیه ۲۰ الی ۳۱ ۶٫۶۴مگابایت ۰۰:۴۰:۵۳
۳۳ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۰ والضحى والشرح والفاتحه و آیات ابتدایی البقره ۴٫۰۲مگابایت ۰۰:۲۴:۴۲
۳۴ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۵ ۴٫۴۲مگابایت ۰۰:۲۷:۱۰
۳۵ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۶ ۴٫۶۲مگابایت ۰۰:۲۸:۲۵
۳۶ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۷ ۹٫۰۶مگابایت ۰۰:۵۵:۴۶
۳۷ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۰ ۶٫۲۸مگابایت ۰۰:۳۸:۴۰
۳۸ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۰ ۴٫۶۷مگابایت ۰۰:۲۸:۴۴
۳۹ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۵ ۶٫۳۵مگابایت ۰۰:۳۹:۰۵
۴۰ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۵۴ ۱۰٫۵۹مگابایت ۰۱:۰۵:۱۳
۴۱ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۷ الی ۸۹ ۱۳٫۹۹مگابایت ۰۱:۲۶:۱۲
۴۲ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۸ والقدر ۶٫۷۴مگابایت ۰۰:۴۱:۲۸
۴۳ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۸ والقدر ۹٫۳۳مگابایت ۰۰:۵۷:۲۷
۴۴ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۳۷ ۷٫۵۲مگابایت ۰۰:۴۶:۱۹
۴۵ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ ۶٫۳۶مگابایت ۰۰:۳۹:۰۹
۴۶ بخشی از سوره الزمر از آیه ۱ الی ۳۱ ۴٫۵۵مگابایت ۰۰:۲۷:۵۷
۴۷ بخشی از سوره السجده از آیه ۱ الی ۱۹ والعلق ۷٫۲۳مگابایت ۰۰:۴۴:۳۰
۴۸ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱ الی ۸۹ ۵٫۸۶مگابایت ۰۰:۳۶:۰۵
۴۹ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۵۲ الی ۸۹ والفجر والفاتحه وأول البقره ۸٫۴۱مگابایت ۰۰:۵۶:۴۷
۵۰ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۵۲ الی ۸۹ ۴٫۴۴مگابایت ۰۰:۲۷:۱۸
۵۱ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۸۹ والطارق والفجر ۴٫۶۶مگابایت ۰۰:۲۸:۴۰
۵۲ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۸۹ ۴٫۷۰مگابایت ۰۰:۲۸:۵۶
۵۳ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۹۰ والفجر ۷٫۴۲مگابایت ۰۰:۴۵:۳۹
۵۴ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۲ الی ۸۹ والفجر والعلق والقارعه والهمزه والإخلاص ۷٫۲۳مگابایت ۰۰:۴۴:۳۰
۵۵ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۸ الی ۸۹ والفجر والقدر ۹٫۰۰مگابایت ۰۰:۵۵:۲۶
۵۶ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۸ الی ۸۹ والفجر والقدر ۴٫۲۴مگابایت ۰۰:۲۶:۰۵
۵۷ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱۲۳ الی ۲۲۷ ۳٫۸۱مگابایت ۰۰:۲۳:۲۶
۵۸ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱۸۱ الی ۲۲۰ ۵٫۵۶مگابایت ۰۰:۳۴:۱۳
۵۹ بخشی از سوره الطور از آیه ۱ الی ۴۹ والحدید از آیه ۱ الی ۱۱ ۸٫۰۱مگابایت ۰۰:۴۹:۱۹
۶۰ بخشی از سوره الطور از آیه ۱۷ الی ۴۹ والحدید از آیه ۱ الی ۶ ۴٫۲۲مگابایت ۰۰:۲۵:۵۵
۶۱ بخشی از سوره الطور والنجم والضحى والشرح والتین ۸٫۷۰مگابایت ۰۰:۵۳:۳۴
۶۲ بخشی از سوره الفتح از آیه ۲۷ الی ۲۹ والحجرات کامله وق از آیه ۱ الی ۱۱ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۳۹
۶۳ بخشی از سوره القصص از آیه ۱ الی ۱۴ ۱۲٫۵۳مگابایت ۰۰:۵۳:۳۲
۶۴ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۴ ۶٫۲۴مگابایت ۰۰:۳۸:۲۴
۶۵ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۵ ۴٫۳۰مگابایت ۰۰:۲۶:۲۴
۶۶ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۳٫۸۴مگابایت ۰۰:۲۳:۳۷
۶۷ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۴٫۲۲مگابایت ۰۰:۲۵:۵۵
۶۸ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۲٫۹۵مگابایت ۰۰:۱۸:۰۹
۶۹ بخشی از سوره القصص از آیه ۸۳ الی ۸۸ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۲ ۵٫۶۸مگابایت ۰۰:۳۴:۵۶
۷۰ بخشی از سوره القصص از آیه ۸۳ الی ۸۸ والعلق از آیه ۱ الی ۱۹ ۵٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۱:۲۵
۷۱ بخشی از سوره المائده از آیه ۱۵ الی ۳۸ ۵٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۱:۲۵
۷۲ بخشی از سوره المؤمنون (از آیه ۱ الی ۲۲) والفجر والبلد والعلق ۸٫۴۵مگابایت ۰۰:۵۱:۵۹
۷۳ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۱ الی ۲۲ ۳٫۹۴مگابایت ۰۰:۲۴:۱۲
۷۴ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۵۱ الی ۱۱۸ ۹٫۳۲مگابایت ۰۰:۵۷:۲۲
۷۵ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۵۱ الی ۱۱۸ ۶٫۸۷مگابایت ۰۰:۴۲:۱۶
۷۶ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۳ الی ۱۱۶ ۲٫۶۶مگابایت ۰۰:۱۶:۲۰
۷۷ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی ۱۱۸ ۹٫۵۵مگابایت ۰۰:۵۸:۴۹
۷۸ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی ۱۱۸ ۴٫۲۴مگابایت ۰۰:۲۶:۰۳
۷۹ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی الآیه ۱۱۸ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۷ ۴٫۵۶مگابایت ۰۰:۲۸:۰۱
۸۰ بخشی از سوره المؤمنون والرحمن ۴٫۳۸مگابایت ۰۰:۲۶:۵۶
۸۱ بخشی از سوره النحل از آیه ۱ الی ۳۲ ۶٫۷۹مگابایت ۰۰:۴۱:۴۷
۸۲ بخشی از سوره النحل از آیه ۵۱ الی ۸۱ ۴٫۶۸مگابایت ۰۰:۲۸:۴۹
۸۳ بخشی از سوره النحل از آیه ۱۲۵ الی ۱۲۸ والإسراء از آیه ۱ الی ۱۴ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۲
۸۴ بخشی از سوره النساء از آیه ۹۴ الی ۱۱۴ ۴٫۶۶مگابایت ۰۰:۲۸:۴۱
۸۵ بخشی از سوره النساء از آیه ۹۴ الی ۱۱۴ ۳٫۹۷مگابایت ۰۰:۲۴:۲۶
۸۶ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۱ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۶ ۸٫۸۵مگابایت ۰۰:۵۴:۲۷
۸۷ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۶۲ ۶٫۸۱مگابایت ۰۰:۴۱:۵۵
۸۸ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۳ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۱
۸۹ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۵ ۹٫۷۰مگابایت ۰۰:۵۹:۴۵
۹۰ بخشی از سوره الواقعه وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقره ۹٫۴۲مگابایت ۰۰:۵۷:۵۹
۹۱ بخشی از سوره آل عمران از آیه ۹۵ الی ۱۰۴ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۰
۹۲ بخشی از سوره آل عمران از آیه ۱۶۹ الی ۱۷۵ والطارق والفجر ۷٫۰۶مگابایت ۰۰:۴۳:۲۸
۹۳ بخشی از سوره غافر از آیه ۳۹ الی ۶۸ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۲
۹۴ بخشی از سوره غافر از آیه ۳۹ الی ۶۸ ۶٫۰۸مگابایت ۰۰:۳۷:۲۵
۹۵ بخشی از سوره فاطر از آیه ۹ الی ۳۸ ۸٫۴۰مگابایت ۰۰:۵۱:۴۱
۹۶ بخشی از سوره فاطر از آیه ۱۰ الی ۲۸ ۸٫۵۵مگابایت ۰۰:۵۲:۳۸
۹۷ بخشی از سوره فصلت از آیه ۳۰ الی ۴۶ ۸٫۹۴مگابایت ۰۰:۵۵:۰۴
۹۸ بخشی از سوره ق از آیه ۱۶ الی ۴۵ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۷ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۳
۹۹ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۲۰ ۸٫۵۸مگابایت ۰۰:۵۲:۵۱
۱۰۰ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۰ ۷٫۷۳مگابایت ۰۰:۴۷:۳۶
۱۰۱ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۴ والسجده از آیه ۱ الی ۴ ۹٫۸۶مگابایت ۰۱:۰۰:۴۱
۱۰۲ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۴ والسجده از آیه ۱ الی ۷ ۱٫۷۵مگابایت ۰۰:۱۰:۴۲
۱۰۳ بخشی از سوره لقمان از آیه ۲۰ الی ۳۰ ۵٫۹۵مگابایت ۰۰:۳۶:۳۶
۱۰۴ بخشی از سوره لقمان والسجده ۴٫۱۰مگابایت ۰۰:۲۵:۱۱
۱۰۵ بخشی از سوره مریم از آیه ۱ الی ۲ ۷٫۰۴مگابایت ۰۰:۴۳:۱۸
۱۰۶ بخشی از سوره مریم از آیه ۱ الی ۳۶ ۳٫۶۰مگابایت ۰۰:۲۲:۰۷
۱۰۷ بخشی از سوره هود از آیه ۴۱ الی ۸۴ ۴٫۳۵مگابایت ۰۰:۲۶:۴۵
۱۰۸ بخشی از سوره هود از آیه ۱۰۸ الی ۱۲۳ ویوسف از آیه ۱ الی ۶ ۹٫۹۳مگابایت ۰۱:۰۱:۱۰
۱۰۹ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۴ ۹٫۴۲مگابایت ۰۰:۵۷:۵۹
۱۱۰ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۵ ۸٫۷۵مگابایت ۰۰:۵۳:۵۱
۱۱۱ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۷ ۴٫۸۰مگابایت ۰۰:۲۹:۳۲
۱۱۲ بخشی از سوره یونس از آیه ۱ الی ۲۶ ۴٫۶۴مگابایت ۰۰:۲۸:۳۰
۱۱۳ بخشی از سوره یونس از آیه ۳ الی ۱۷ ۵٫۸۶مگابایت ۰۰:۳۶:۰۴
۱۱۴ بخشی از سوره یونس از آیه ۹ الی ۲۶ ۴٫۲۶مگابایت ۰۰:۲۶:۱۲
فایل های قدیمی تر…
۱۱۵ هود ، آیه ۱۰۸ تا آخر سوره ۱,۲۵۰کیلوبایت ۰:۱۹:۱۳
۱۱۶ یوسف ، آیه ۱ تا ۶ ۴۵۱کیلوبایت ۰:۰۶:۵۱
۱۱۷ الرحمن ۱,۶۵۷ کیلوبایت ۰:۲۵:۳۰
۱۱۸ انفال ، آیه ۱ تا ۲۴ ۱,۷۸۹کیلوبایت ۰:۲۹:۰۰
۱۱۹ انفطار (۶ تا ۱۹)، طارق، فجر، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۴۱۰کیلوبایت ۰:۳۹:۰۷
۱۲۰ حشر (۱۸ تا آخر)، طارق، فجر، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۸۵۳ کیلوبایت ۰:۴۶:۲۰
۱۲۱ روم (۱۷ تا ۳۰)، ضحی، انشراح، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۱۱۷کیلوبایت ۰:۳۴:۱۹

 

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *