۲۰ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

دانلود تفسیر المیزان ۱۱:۳۷ ق.ظ

دانلود تفسیر المیزان

نویسنده بهترین تفسیر قرآن کریم    فهرست مربوط به ترجمه‌ ۴۰ جلدی فارسی را آقای میرزا محمد به نام مفتاح المیزان در ۳ جلد تدوین کرده است. فهرست دیگر تدوین آقای الیاس کلانتری است که ۲ روایت دارد. روایت اصلی آن عربی است و برای اصل‌المیزان تدوین شده و دلیل المیزان نام دارد. دیگری که […]