نویسنده بهترین تفسیر قرآن کریم    فهرست مربوط به ترجمه‌ ۴۰ جلدی فارسی را آقای میرزا محمد به نام مفتاح المیزان در ۳ جلد تدوین کرده است. فهرست