نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره قمر ۵۴ حمد ۱ رحمان ۵۵ بقره (۱ – ۱۲۳) ۲ واقعه ۵۶ بقره (۱۲۴ – ۲۳۹) – حدید ۵۷