ایستگاه مطالعه دارالقران الکریم مسجد مقدس جمکران به منظور افزایش سطح معلومات و اطلاعات عمومی و تخصصی مراجعین محترم و رساندن پیام قرآن و عترت ، به ارائه