به منظور نشر و ترویج  فرهنگ قرآنی ، دارالقرآن الکریم مسجد مقدس جمکران اقدام به تولید نرم افزارهای قرآنی از برخی برنامه های قرآنی اجرا شده در مسجد