کرسی ملی تلاوت یاد بگیریم که جلساتی داشته باشیم فقط برای شنیدن کلام الله جلسه زیاد هست ، لیکن احتیاج هست در میان مردم ما – که قلباً