مشاوره قرآنی ( فردی و چهره به چهره) «روش‏ها خیلی مهم است. در همین آیه مبارکه “ادع الی سبیل ربّک بالحکمه” روش را بیان فرموده است. سخن حکمت‏آمیز،