برگزاری نشست های تخصصی یکی از مهم ترین فعالیت های جاری دارالقرآن مسجد مقدس جمکران برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات قرآنی است که  مورد استقبال مخاطبان قرار