فعالیت های قرآنی ویژه کودکان (مهد شکوفه های مهدوی) معاونت فرهنگی با همکاری معاونت اجرایی و با هدف پاسخگویی به درخواست خادمین موظف و افتخاری در خصوص دغدغه