۳ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو طبقه بندی

دانلود کامل آموزش تجوید ۱۲:۵۹ ب.ظ

دانلود کامل آموزش تجوید

دانلود کامل آموزش تجوید

نکات مهم تجویدی ۱۲:۴۰ ب.ظ

نکات مهم تجویدی

نکات مهم تجویدی

آموزش صحیح خوانی نماز ۱۰:۱۲ ب.ظ

آموزش صحیح خوانی نماز

آموزش صحیح خوانی نماز

نکات آموزشی جلسه تخصصی تجوید استاد موسوی بلده ۱۱:۱۷ ب.ظ

نکات آموزشی جلسه تخصصی تجوید استاد موسوی بلده

نکات آموزشی جلسه تخصصی تجوید استاد موسوی بلده

آموزش تجوید ۱۱:۱۴ ب.ظ

آموزش تجوید

آموزش تجوید

دانلود آموزش تجوید استاد ستوده نیا ۱۲:۵۷ ق.ظ

دانلود آموزش تجوید استاد ستوده نیا

دانلود آموزش تجوید استاد ستوده نیا