الرحمن ۳ – نرم افزار جامع قرآن کریم (محصولی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری) نرم افزار الرحمن نسخه ۳ محصولی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در