به عالمی نفروشم دمی ز حالم را که انتظار فرج قیمتی ترین چیز است