حذف شرط: گزارش تصویری مراسم در روز 19 ماه مبارک گزارش تصویری مراسم در روز 20ماه مبارک