برنامه حفظ، مرور و تثبیت ده جزء اول قرآن کریم

جزء اول

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

سوم[۱]

دوم

ش

صفحه ۲ ـ سوره بقره (۱ ـ ۵)

—–

در این مقطع از برنامه حفظ، مرور روزانه «نیم‌جزء» از محفوظات گذشته کافی به نظر می‌رسد.

ی

صفحه ۳ ـ سوره بقره (۶ ـ ۱۶)

محفوظات روز قبل

د

صفحه ۴ ـ سوره بقره (۱۷ ـ ۲۴)

محفوظات دو روز قبل

س

صفحه ۵ ـ سوره بقره (۲۵ ـ ۲۹)

محفوظات سه روز قبل

چ

صفحه ۶ ـ سوره بقره (۳۰ ـ ۳۷)

محفوظات چهار روز قبل

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

سوم

ش

صفحه ۷ ـ سوره بقره (۳۸ ـ ۴۸)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۸ ـ سوره بقره (۴۹ ـ ۵۷)

//

//

د

صفحه ۹ ـ سوره بقره (۵۸ ـ ۶۱)

//

//

س

صفحه ۱۰ ـ سوره بقره (۶۲ ـ ۶۹)

//

//

چ

صفحه ۱۱ ـ سوره بقره (۷۰ ـ ۷۶)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۱۲ ـ سوره بقره (۷۷ ـ ۸۳)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۳ ـ سوره بقره (۸۴ ـ ۸۸)

//

//

د

صفحه ۱۴ ـ سوره بقره (۸۹ ـ ۹۳)

//

//

س

صفحه ۱۵ ـ سوره بقره (۹۴ ـ ۱۰۱)

//

//

چ

صفحه ۱۶ ـ سوره بقره (۱۰۲ ـ ۱۰۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

چهارم

اول

ش

صفحه ۱۷ ـ سوره بقره (۱۰۶ ـ ۱۱۲)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۸ ـ سوره بقره (۱۱۳ ـ ۱۱۹)

//

//

د

صفحه ۱۹ ـ سوره بقره (۱۲۰ ـ ۱۲۶)

//

//

س

صفحه ۲۰ ـ سوره بقره (۱۲۷ ـ ۱۳۴)

//

//

چ

صفحه ۲۱ ـ سوره بقره (۱۳۵ ـ ۱۴۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور همه محفوظات

دوم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء اول

همراه با مرور جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء دوم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

چهارم

سوم

ش

صفحه ۲۲ ـ سوره بقره (۱۴۲ ـ ۱۴۵)

—–

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۲۳ ـ سوره بقره (۱۴۶ ـ ۱۵۳)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۲۴ ـ سوره بقره (۱۵۴ ـ ۱۶۳)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۲۵ ـ سوره بقره (۱۶۴ ـ ۱۶۹)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۲۶ ـ سوره بقره (۱۷۰ ـ ۱۷۶)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۲۷ ـ سوره بقره (۱۷۷ ـ ۱۸۱)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۲۸ ـ سوره بقره (۱۸۲ ـ ۱۸۶)

//

//

د

صفحه ۲۹ ـ سوره بقره (۱۸۷ ـ ۱۹۰)

//

//

س

صفحه ۳۰ ـ سوره بقره (۱۹۱ ـ ۱۹۶)

//

//

چ

صفحه ۳۱ ـ سوره بقره (۱۹۷ ـ ۲۰۲)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

پنجم

اول

ش

صفحه ۳۲ ـ سوره بقره (۲۰۳ ـ ۲۱۰)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۳۳ ـ سوره بقره (۲۱۱ ـ ۲۱۵)

//

//

د

صفحه ۳۴ ـ سوره بقره (۲۱۶ ـ ۲۱۹)

//

//

س

صفحه ۳۵ ـ سوره بقره (۲۲۰ ـ ۲۲۱)[۲]

//

//

چ

صفحه ۳۵ ـ سوره بقره (۲۲۲ ـ ۲۲۴)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۳۶ ـ سوره بقره (۲۲۵ ـ ۲۲۸)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۳۶ ـ سوره بقره (۲۲۹ ـ ۲۳۰)

//

//

د

صفحه ۳۷ ـ سوره بقره (۲۳۱ ـ ۲۳۲)

//

//

س

صفحه ۳۷ ـ سوره بقره (۲۳۳)

//

//

چ

صفحه ۳۸ ـ سوره بقره (۲۳۴ ـ ۲۳۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۳۸ ـ سوره بقره (۲۳۶ ـ ۲۳۷)

محفوظات یک هفته اخیر

ده صفحه (نیم‌جزء) از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۳۹ ـ سوره بقره (۲۳۸ ـ ۲۴۵)

//

//

د

صفحه ۴۰ ـ سوره بقره (۲۴۶ ـ ۲۴۸)

//

//

س

صفحه ۴۱ ـ سوره بقره (۲۴۹ ـ ۲۵۲)

//

//

چ

—–

تثبیت محفوظات هفته

پ

—–

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء دوم

همراه با مرور جزء اول و سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء سوم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

ششم

اول

ش

صفحه ۴۲ ـ سوره بقره (۲۵۳ ـ ۲۵۶)

—–

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۴۳ ـ سوره بقره (۲۵۷ ـ ۲۵۹)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۴۴ ـ سوره بقره (۲۶۰ ـ ۲۶۴)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۴۵ ـ سوره بقره (۲۶۵ ـ ۲۶۹)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۴۶ ـ سوره بقره (۲۷۰ ـ ۲۷۴)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۴۷ ـ سوره بقره (۲۷۵ ـ ۲۸۱)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۴۸ ـ سوره بقره (۲۸۲)

//

//

د

صفحه ۴۹ ـ سوره بقره (۲۸۳ ـ ۲۸۶)

//

//

س

صفحه ۵۰ ـ سوره آل عمران (۱ ـ ۹)

//

//

چ

صفحه ۵۱ ـ سوره آل عمران (۱۰ ـ ۱۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۵۲ ـ سوره آل عمران (۱۶ ـ ۲۲)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۵۳ ـ سوره آل عمران (۲۳ ـ ۲۹)

//

//

د

صفحه ۵۴ ـ سوره آل عمران (۳۰ ـ ۳۷)

//

//

س

صفحه ۵۵ ـ سوره آل عمران (۳۸ ـ ۴۵)

//

//

چ

صفحه ۵۶ ـ سوره آل عمران (۴۶ ـ ۵۲)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۵۷ ـ سوره آل عمران (۵۳ ـ ۶۱)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۵۸ ـ سوره آل عمران (۶۲ ـ ۷۰)

//

//

د

صفحه ۵۹ ـ سوره آل عمران (۷۱ ـ ۷۷)

//

//

س

صفحه ۶۰ ـ سوره آل عمران (۷۸ ـ ۸۳)

//

//

چ

صفحه ۶۱ ـ سوره آل عمران (۸۴ ـ ۹۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

هفتم

اول

ش

—–

مرور و تثبیت جزء سوم

همراه با مرور اجزاء اول، دوم و سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء چهارم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

هفتم

دوم

ش

صفحه ۶۲ ـ سوره آل عمران (۹۲ ـ ۱۰۰)

—–

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۶۳ ـ سوره آل عمران (۱۰۱ ـ ۱۰۸)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۶۴ ـ سوره آل عمران (۱۰۹ ـ ۱۱۵)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۶۵ ـ سوره آل عمران (۱۱۶ ـ ۱۲۱)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۶۶ ـ سوره آل عمران (۱۲۲ ـ ۱۳۲)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۶۷ ـ سوره آل عمران (۱۳۳ ـ ۱۴۰)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۶۸ ـ سوره آل عمران (۱۴۱ ـ ۱۴۸)

//

//

د

صفحه ۶۹ ـ سوره آل عمران (۱۴۹ ـ ۱۵۳)

//

//

س

صفحه ۷۰ ـ سوره آل عمران (۱۵۴ ـ ۱۵۷)

//

//

چ

صفحه ۷۱ ـ سوره آل عمران (۱۵۸ ـ ۱۶۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۷۲ ـ سوره آل عمران (۱۶۶ ـ ۱۷۳)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۷۳ ـ سوره آل عمران (۱۷۴ ـ ۱۸۰)

//

//

د

صفحه ۷۴ ـ سوره آل عمران (۱۸۱ ـ ۱۸۶)

//

//

س

صفحه ۷۵ ـ سوره آل عمران (۱۸۷ ـ ۱۹۴)

//

//

چ

صفحه ۷۶ ـ سوره آل عمران (۱۹۵ ـ ۲۰۰)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

هشتم

اول

ش

صفحه ۷۷ ـ سوره نساء (۱ ـ ۶)

محفوظات یک هفته اخیر

پانزده صفحه از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۷۸ ـ سوره نساء (۷ ـ ۱۱)

//

//

د

صفحه ۷۹ ـ سوره نساء (۱۲ ـ ۱۴)

//

//

س

صفحه ۸۰ ـ سوره نساء (۱۵ ـ ۱۹)

//

//

چ

صفحه ۸۱ ـ سوره نساء (۲۰ ـ ۲۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء چهارم

همراه با مرور اجزاء اول، دوم، سوم و سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء پنجم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

هشتم

سوم

ش

صفحه ۸۲ ـ سوره نساء (۲۴ ـ ۲۶)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۸۳ ـ سوره نساء (۲۷ ـ ۳۳)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۸۴ ـ سوره نساء (۳۴ ـ ۳۷)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۸۵ ـ سوره نساء (۳۸ ـ ۴۴)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۸۶ ـ سوره نساء (۴۵ ـ ۵۱)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۸۷ ـ سوره نساء (۵۲ ـ ۵۹)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۸۸ ـ سوره نساء (۶۰ ـ ۶۵)

//

//

د

صفحه ۸۹ ـ سوره نساء (۶۶ ـ ۷۴)

//

//

س

صفحه ۹۰ ـ سوره نساء (۷۵ ـ ۷۹)

//

//

چ

صفحه ۹۱ ـ سوره نساء (۸۰ ـ ۸۶)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

نهم

اول

ش

صفحه ۹۲ ـ سوره نساء (۸۷ ـ ۹۱)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۹۳ ـ سوره نساء (۹۲ ـ ۹۴)

//

//

د

صفحه ۹۴ ـ سوره نساء (۹۵ ـ ۱۰۱)

//

//

س

صفحه ۹۵ ـ سوره نساء (۱۰۲ ـ ۱۰۵)

//

//

چ

صفحه ۹۶ ـ سوره نساء (۱۰۶ ـ ۱۱۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۹۷ ـ سوره نساء (۱۱۴ ـ ۱۲۱)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۹۸ ـ سوره نساء (۱۲۲ ـ ۱۲۷)

//

//

د

صفحه ۹۹ ـ سوره نساء (۱۲۸ ـ ۱۳۴)

//

//

س

صفحه ۱۰۰ ـ سوره نساء (۱۳۵ ـ ۱۴۰)

//

//

چ

صفحه ۱۰۱ ـ سوره نساء (۱۴۱ ـ ۱۴۷)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء پنجم

همراه با مرور اجزاء اول، دوم، سوم، چهارم و سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء ششم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

نهم

چهارم

ش

صفحه ۱۰۲ ـ سوره نساء (۱۴۸ ـ ۱۵۴)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۰۳ ـ سوره نساء (۱۵۵ ـ ۱۶۲)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۱۰۴ ـ سوره نساء (۱۶۳ ـ ۱۷۰)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۱۰۵ ـ سوره نساء (۱۷۱ ـ ۱۷۵)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۱۰۶ ـ نساء (۱۷۶) + مائده (۱ ـ ۲)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دهم

اول

ش

صفحه ۱۰۷ ـ سوره مائده (۳ ـ ۵)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۰۸ ـ سوره مائده (۶ ـ ۹)

//

//

د

صفحه ۱۰۹ ـ سوره مائده (۱۰ ـ ۱۳)

//

//

س

صفحه ۱۱۰ ـ سوره مائده (۱۴ ـ ۱۷)

//

//

چ

صفحه ۱۱۱ ـ سوره مائده (۱۸ ـ ۲۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۱۱۲ ـ سوره مائده (۲۴ ـ ۳۱)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۱۳ ـ سوره مائده (۳۲ ـ ۳۶)

//

//

د

صفحه ۱۱۴ ـ سوره مائده (۳۷ ـ ۴۱)

//

//

س

صفحه ۱۱۵ ـ سوره مائده (۴۲ ـ ۴۵)

//

//

چ

صفحه ۱۱۶ ـ سوره مائده (۴۶ ـ ۵۰)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۱۱۷ ـ سوره مائده (۵۱ ـ ۵۷)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۱۸ ـ سوره مائده (۵۸ ـ ۶۴)

//

//

د

صفحه ۱۱۹ ـ سوره مائده (۶۵ ـ ۷۰)

//

//

س

صفحه ۱۲۰ ـ سوره مائده (۷۱ ـ ۷۶)

//

//

چ

صفحه ۱۲۱ ـ سوره مائده (۷۷ ـ ۸۲)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء ششم

همراه با مرور اجزاء اول تا پنجم و جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء هفتم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

یازدهم

اول

ش

صفحه ۱۲۲ ـ سوره مائده (۸۳ ـ ۸۹)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۲۳ ـ سوره مائده (۹۰ ـ ۹۵)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۱۲۴ ـ سوره مائده (۹۶ ـ ۱۰۳)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۱۲۵ ـ سوره مائده (۱۰۴ ـ ۱۰۸)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۱۲۶ ـ سوره مائده (۱۰۹ ـ ۱۱۳)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۱۲۷ ـ سوره مائده (۱۱۴ ـ ۱۲۰)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۲۸ ـ سوره انعام (۱ ـ ۸)

//

//

د

صفحه ۱۲۹ ـ سوره انعام (۹ ـ ۱۸)

//

//

س

صفحه ۱۳۰ ـ سوره انعام (۱۹ ـ ۲۷)

//

//

چ

صفحه ۱۳۱ ـ سوره انعام (۲۸ ـ ۳۵)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۱۳۲ ـ سوره انعام (۳۶ ـ ۴۴)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۳۳ ـ سوره انعام (۴۵ ـ ۵۲)

//

//

د

صفحه ۱۳۴ ـ سوره انعام (۵۳ ـ ۵۹)

//

//

س

صفحه ۱۳۵ ـ سوره انعام (۶۰ ـ ۶۸)

//

//

چ

صفحه ۱۳۶ ـ سوره انعام (۶۹ ـ ۷۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۱۳۷ ـ سوره انعام (۷۴ ـ ۸۱)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۳۸ ـ سوره انعام (۸۲ ـ ۹۰)

//

//

د

صفحه ۱۳۹ ـ سوره انعام (۹۱ ـ ۹۴)

//

//

س

صفحه ۱۴۰ ـ سوره انعام (۹۵ ـ ۱۰۱)

//

//

چ

صفحه ۱۴۱ ـ سوره انعام (۱۰۲ ـ ۱۱۰)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوازدهم

اول

ش

—–

مرور و تثبیت جزء هفتم

همراه با مرور اجزاء اول تا ششم و جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء هشتم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

دوازدهم

دوم

ش

صفحه ۱۴۲ ـ سوره انعام (۱۱۱ ـ ۱۱۸)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۴۳ ـ سوره انعام (۱۰۹ ـ ۱۲۴)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۱۴۴ ـ سوره انعام (۱۲۵ ـ ۱۳۱)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۱۴۵ ـ سوره انعام (۱۳۲ ـ ۱۳۷)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۱۴۶ ـ سوره انعام (۱۳۸ ـ ۱۴۲)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۱۴۷ ـ سوره انعام (۱۴۳ ـ ۱۴۶)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۴۸ ـ سوره انعام (۱۴۷ ـ ۱۵۱)

//

//

د

صفحه ۱۴۹ ـ سوره انعام (۱۵۲ ـ ۱۵۷)

//

//

س

صفحه ۱۵۰ ـ سوره انعام (۱۵۸ ـ ۱۶۵)

//

//

چ

صفحه ۱۵۱ ـ سوره اعراف (۱ ـ ۱۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۱۵۲ ـ سوره اعراف (۱۲ ـ ۲۲)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۵۳ ـ سوره اعراف (۲۳ ـ ۳۰)

//

//

د

صفحه ۱۵۴ ـ سوره اعراف (۳۱ ـ ۳۷)

//

//

س

صفحه ۱۵۵ ـ سوره اعراف (۳۸ ـ ۴۳)

//

//

چ

صفحه ۱۵۶ ـ سوره اعراف (۴۴ ـ ۵۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

پایان سال اول و آغاز سال دوم فعالیت حفظ

** یک سال از آغاز فعالیت حفظ شما گذشت. نماز شکر فراموش نشود. **

اول

اول

ش

صفحه ۱۵۷ ـ سوره اعراف (۵۲ ـ ۵۷)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۵۸ ـ سوره اعراف (۵۸ ـ ۶۷)

//

//

د

صفحه ۱۵۹ ـ سوره اعراف (۶۸ ـ ۷۳)

//

//

س

صفحه ۱۶۰ ـ سوره اعراف (۷۴ ـ ۸۱)

//

//

چ

صفحه ۱۶۱ ـ سوره اعراف (۸۲ ـ ۸۷)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء هشتم

همراه با مرور اجزاء اول تا هفتم و جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء نهم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

اول

سوم

ش

صفحه ۱۶۲ ـ سوره اعراف (۸۸ ـ ۹۵)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۶۳ ـ سوره اعراف (۹۶ ـ ۱۰۴)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۱۶۴ ـ سوره اعراف (۱۰۵ ـ ۱۲۰)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۱۶۵ ـ سوره اعراف (۱۲۱ ـ ۱۳۰)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۱۶۶ ـ سوره اعراف (۱۳۱ ـ ۱۳۷)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

صفحه ۱۶۷ ـ سوره اعراف (۱۳۸ ـ ۱۴۳)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۶۸ ـ سوره اعراف (۱۴۴ ـ ۱۴۹)

//

//

د

صفحه ۱۶۹ ـ سوره اعراف (۱۵۰ ـ ۱۵۵)

//

//

س

صفحه ۱۷۰ ـ سوره اعراف (۱۵۶ ـ ۱۵۹)

//

//

چ

صفحه ۱۷۱ ـ سوره اعراف (۱۶۰ ـ ۱۶۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

اول

ش

صفحه ۱۷۲ ـ سوره اعراف (۱۶۴ ـ ۱۷۰)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۷۳ ـ سوره اعراف (۱۷۰ ـ ۱۷۸)

//

//

د

صفحه ۱۷۴ ـ سوره اعراف (۱۷۹ ـ ۱۸۷)

//

//

س

صفحه ۱۷۵ ـ سوره اعراف (۱۸۸ ـ ۱۹۵)

//

//

چ

صفحه ۱۷۶ ـ سوره اعراف (۱۹۶ ـ ۲۰۶)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

دوم

ش

صفحه ۱۷۷ ـ سوره انفال (۱ ـ ۸)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۷۸ ـ سوره انفال (۹ ـ ۱۶)

//

//

د

صفحه ۱۷۹ ـ سوره انفال (۱۷ ـ ۲۵)

//

//

س

صفحه ۱۸۰ ـ سوره انفال (۲۶ ـ ۳۳)

//

//

چ

صفحه ۱۸۱ ـ سوره انفال (۳۴ ـ ۴۰)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء نهم

همراه با مرور اجزاء اول تا هشتم و جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

جزء دهم

ماه

هفته

روز

حفظ جدید (صفحه ـ سوره (آیات))

مرور میان‌مدت

مرور بلندمدت

دوم

چهارم

ش

صفحه ۱۸۲ ـ سوره انفال (۴۱ ـ ۴۵)

—–

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۸۳ ـ سوره انفال (۴۶ ـ ۵۲)

محفوظات روز قبل

//

د

صفحه ۱۸۴ ـ سوره انفال (۵۳ ـ ۶۱)

محفوظات دو روز قبل

//

س

صفحه ۱۸۵ ـ سوره انفال (۶۲ ـ ۶۹)

محفوظات سه روز قبل

//

چ

صفحه ۱۸۶ ـ سوره انفال (۷۰ ـ ۷۵)

محفوظات چهار روز قبل

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

اول

ش

صفحه ۱۸۷ ـ سوره توبه (۱ ـ ۶)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۸۸ ـ سوره توبه (۷ ـ ۱۳)

//

//

د

صفحه ۱۸۹ ـ سوره توبه (۱۴ ـ ۲۰)

//

//

س

صفحه ۱۹۰ ـ سوره توبه (۲۱ ـ ۲۶)

//

//

چ

صفحه ۱۹۱ ـ سوره توبه (۲۷ ـ ۳۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

دوم

ش

صفحه ۱۹۲ ـ سوره توبه (۳۲ ـ ۳۶)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۹۳ ـ سوره توبه (۳۷ ـ ۴۰)

//

//

د

صفحه ۱۹۴ ـ سوره توبه (۴۱ ـ ۴۷)

//

//

س

صفحه ۱۹۵ ـ سوره توبه (۴۸ ـ ۵۴)

//

//

چ

صفحه ۱۹۶ ـ سوره توبه (۵۵ ـ ۶۱)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

سوم

ش

صفحه ۱۹۷ ـ سوره توبه (۶۲ ـ ۶۸)

محفوظات یک هفته اخیر

یک جزء از محفوظات گذشته

ی

صفحه ۱۹۸ ـ سوره توبه (۶۹ ـ ۷۲)

//

//

د

صفحه ۱۹۹ ـ سوره توبه (۷۳ ـ ۷۹)

//

//

س

صفحه ۲۰۰ ـ سوره توبه (۸۰ ـ ۸۶)

//

//

چ

صفحه ۲۰۱ ـ سوره توبه (۸۷ ـ ۹۳)

//

//

پ

—–

تثبیت محفوظات هفته

ج

—–

مرور محفوظات

چهارم

ش

—–

مرور و تثبیت جزء دهم

همراه با مرور اجزاء اول تا نهم و جزء سی‌ام

ی

—–

د

—–

س

—–

چ

—–

پ

—–

ج

—–

* توصیه می‌کنیم اکنون و پس از حفظ ده جزء اول (و در مجموع یازده جزء از قرآن کریم) قدری به خود استراحت دهید و ـ مثلاً ـ پس از گذشت یک تا دو هفته، به حفظ ده جزء دوم اقدام نمایید.

* در صورت تسلط مطلوب بر ده جزء اول، می‌توانید با شرکت در مسابقات و آزمونهای مختلف (از جمله آزمونهای طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم)، ضمن کسب موفقیتهای مختلف، تواناییهای خود را نیز بهتر محک بزنید.

در سایه الطاف بیکران صاحب قرآن، سربلند باشید.

 

پی نوشت:


[۱] . چنانچه در کتاب «راهنمای حفظ قرآن» نیز گفته‌ایم، فرض ما بر این است که شما ابتدا جزء سی‌ام را حفظ کرده‌اید و اکنون در ماه سوم و در ادامه کار خود، به حفظ قرآن از ابتدا می‌پردازید.

[۲] . از آنجا که حفظ و مرور صفحات ۳۵ تا ۳۸ سوره بقره (معروف به آیات طلاق) برای عموم حافظان کمی مشکل‌ساز است، برنامه حفظ این صفحات کمی آسانتر از قسمتهای دیگر و به صورت حفظ «نیم‌صفحه»‌ در روز در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *