ردیف

نام سوره

دانلود حجم زمان
۱ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۴۱ الی ۳۱ ۴٫۴۰مگابایت ۰۰:۲۷:۰۵
۲ بخشی از سوره إبراهیم از آیه ۲۳ الی ۵۲ ۷٫۳۶مگابایت ۰۰:۴۵:۱۹
۳ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۳۴ ۳٫۹۸مگابایت ۰۰:۲۴:۲۸
۴ بخشی از سوره الأحزاب از آیه ۲۱ الی ۴۸ ۶٫۰۸مگابایت ۰۰:۳۷:۲۴
۵ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۱ الی ۱۴) و سوره النجم (از آیه ۱ الی ۱۸) ۴٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۶:۳۹
۶ بخشی از سوره الإسراء (از آیه ۷۰ الی ۸۷) ۳ ۴٫۵۳مگابایت ۰۰:۲۷:۵۳
۷ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۱ الی ۱۴ ۴٫۳۱مگابایت ۰۰:۲۶:۳۰
۸ بخشی از سوره الإسراء از آیه ۶۶ الی ۹۶ ۲ ۹٫۳۹مگابایت ۰۰:۵۷:۵۰
۹ بخشی از سوره الأعراف از آیه ۴۲ الی ۷۴ ۸٫۰۲مگابایت ۰۰:۴۹:۲۲
۱۰ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۱۲ الی ۴۵ ۸٫۰۴مگابایت ۰۰:۴۹:۲۸
۱۱ بخشی از سوره الأنعام از آیه ۷۳ الی ۱۰۳ ۵٫۳۷مگابایت ۰۰:۳۳:۰۰
۱۲ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۱۷ ۱۰٫۴۴مگابایت ۰۱:۰۴:۱۷
۱۳ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۲۸ ۶٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۷:۳۸
۱۴ بخشی از سوره الأنفال از آیه ۱ الی ۳۰ ۱٫۹۲مگابایت ۰۰:۱۱:۴۴
۱۵ بخشی از سوره البقره از آیه ۱۸۳ الی ۱۸۹ ۴٫۵۴مگابایت ۰۰:۲۷:۵۵
۱۶ بخشی از سوره البقره از آیه ۲۸۴ الی ۲۸۶ و سوره آل عمران از آیه ۱ الی ۱۸ ۶٫۷۵مگابایت ۰۰:۴۱:۳۲
۱۷ بخشی از سوره التوبه از آیه ۲۵ الی ۴۱ ۳٫۳۳مگابایت ۰۰:۲۹:۲۹
۱۸ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۶ الی ۴۰ ۸٫۴۷مگابایت ۰۰:۵۲:۰۸
۱۹ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۲ ۴٫۲۹مگابایت ۰۰:۲۶:۲۱
۲۰ بخشی از سوره التوبه از آیه ۳۸ الی ۴۴ ۶٫۶۲مگابایت ۰۰:۴۰:۴۶
۲۱ بخشی از سوره الحج از آیه ۲ الی ۴۰ ۸٫۶۳مگابایت ۰۰:۵۳:۰۸
۲۲ بخشی از سوره الحجرات (از آیه ۱۳ الی ۱۸) و سوره ق (از آیه ۱ الی ۲۲) ۹٫۵۰مگابایت ۰۰:۵۸:۳۱
۲۳ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۴ ۶٫۷۴مگابایت ۰۰:۴۱:۲۸
۲۴ بخشی از سوره الحدید از آیه ۷ الی ۲۹ ۹٫۴۱مگابایت ۰۰:۵۷:۵۶
۲۵ بخشی از سوره الحشر و الإنشقاق و البروج والعلق و القارعه و الفاتحه و آیات ابتدایی البقره و انتهایی آن ۴٫۵۱مگابایت ۰۰:۲۷:۴۵
۲۶ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعه والفاتحه وآیات ابتدایی البقره ۷٫۲۱مگابایت ۰۰:۴۴:۲۴
۲۷ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والبلد ۴٫۰۸مگابایت ۰۰:۲۵:۰۵
۲۸ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والعلق ۹٫۳۸مگابایت ۰۰:۵۷:۴۵
۲۹ بخشی از سوره الحشر والطارق والفجر والفاتحه وأول البقره ۷٫۳۹مگابایت ۰۰:۴۵:۳۰
۳۰ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱ الی ۲۲ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۲
۳۱ بخشی از سوره الرعد از آیه ۱۹ الی ۳۱ ۷٫۴۳مگابایت ۰۰:۴۵:۴۴
۳۲ بخشی از سوره الرعد از آیه ۲۰ الی ۳۱ ۶٫۶۴مگابایت ۰۰:۴۰:۵۳
۳۳ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۰ والضحى والشرح والفاتحه و آیات ابتدایی البقره ۴٫۰۲مگابایت ۰۰:۲۴:۴۲
۳۴ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۵ ۴٫۴۲مگابایت ۰۰:۲۷:۱۰
۳۵ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۶ ۴٫۶۲مگابایت ۰۰:۲۸:۲۵
۳۶ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۳۷ ۹٫۰۶مگابایت ۰۰:۵۵:۴۶
۳۷ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۰ ۶٫۲۸مگابایت ۰۰:۳۸:۴۰
۳۸ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۰ ۴٫۶۷مگابایت ۰۰:۲۸:۴۴
۳۹ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۴۵ ۶٫۳۵مگابایت ۰۰:۳۹:۰۵
۴۰ بخشی از سوره الروم از آیه ۱۷ الی ۵۴ ۱۰٫۵۹مگابایت ۰۱:۰۵:۱۳
۴۱ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۷ الی ۸۹ ۱۳٫۹۹مگابایت ۰۱:۲۶:۱۲
۴۲ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۸ والقدر ۶٫۷۴مگابایت ۰۰:۴۱:۲۸
۴۳ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۸ والقدر ۹٫۳۳مگابایت ۰۰:۵۷:۲۷
۴۴ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ والدخان از آیه ۱ الی ۳۷ ۷٫۵۲مگابایت ۰۰:۴۶:۱۹
۴۵ بخشی از سوره الزخرف از آیه ۶۸ الی ۸۹ ۶٫۳۶مگابایت ۰۰:۳۹:۰۹
۴۶ بخشی از سوره الزمر از آیه ۱ الی ۳۱ ۴٫۵۵مگابایت ۰۰:۲۷:۵۷
۴۷ بخشی از سوره السجده از آیه ۱ الی ۱۹ والعلق ۷٫۲۳مگابایت ۰۰:۴۴:۳۰
۴۸ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱ الی ۸۹ ۵٫۸۶مگابایت ۰۰:۳۶:۰۵
۴۹ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۵۲ الی ۸۹ والفجر والفاتحه وأول البقره ۸٫۴۱مگابایت ۰۰:۵۶:۴۷
۵۰ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۵۲ الی ۸۹ ۴٫۴۴مگابایت ۰۰:۲۷:۱۸
۵۱ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۸۹ والطارق والفجر ۴٫۶۶مگابایت ۰۰:۲۸:۴۰
۵۲ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۸۹ ۴٫۷۰مگابایت ۰۰:۲۸:۵۶
۵۳ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۶۹ الی ۹۰ والفجر ۷٫۴۲مگابایت ۰۰:۴۵:۳۹
۵۴ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۲ الی ۸۹ والفجر والعلق والقارعه والهمزه والإخلاص ۷٫۲۳مگابایت ۰۰:۴۴:۳۰
۵۵ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۸ الی ۸۹ والفجر والقدر ۹٫۰۰مگابایت ۰۰:۵۵:۲۶
۵۶ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۷۸ الی ۸۹ والفجر والقدر ۴٫۲۴مگابایت ۰۰:۲۶:۰۵
۵۷ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱۲۳ الی ۲۲۷ ۳٫۸۱مگابایت ۰۰:۲۳:۲۶
۵۸ بخشی از سوره الشعراء از آیه ۱۸۱ الی ۲۲۰ ۵٫۵۶مگابایت ۰۰:۳۴:۱۳
۵۹ بخشی از سوره الطور از آیه ۱ الی ۴۹ والحدید از آیه ۱ الی ۱۱ ۸٫۰۱مگابایت ۰۰:۴۹:۱۹
۶۰ بخشی از سوره الطور از آیه ۱۷ الی ۴۹ والحدید از آیه ۱ الی ۶ ۴٫۲۲مگابایت ۰۰:۲۵:۵۵
۶۱ بخشی از سوره الطور والنجم والضحى والشرح والتین ۸٫۷۰مگابایت ۰۰:۵۳:۳۴
۶۲ بخشی از سوره الفتح از آیه ۲۷ الی ۲۹ والحجرات کامله وق از آیه ۱ الی ۱۱ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۳۹
۶۳ بخشی از سوره القصص از آیه ۱ الی ۱۴ ۱۲٫۵۳مگابایت ۰۰:۵۳:۳۲
۶۴ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۴ ۶٫۲۴مگابایت ۰۰:۳۸:۲۴
۶۵ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۵ ۴٫۳۰مگابایت ۰۰:۲۶:۲۴
۶۶ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۳٫۸۴مگابایت ۰۰:۲۳:۳۷
۶۷ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۴٫۲۲مگابایت ۰۰:۲۵:۵۵
۶۸ بخشی از سوره القصص از آیه ۶۸ الی ۸۸ ۲٫۹۵مگابایت ۰۰:۱۸:۰۹
۶۹ بخشی از سوره القصص از آیه ۸۳ الی ۸۸ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۲ ۵٫۶۸مگابایت ۰۰:۳۴:۵۶
۷۰ بخشی از سوره القصص از آیه ۸۳ الی ۸۸ والعلق از آیه ۱ الی ۱۹ ۵٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۱:۲۵
۷۱ بخشی از سوره المائده از آیه ۱۵ الی ۳۸ ۵٫۱۱مگابایت ۰۰:۳۱:۲۵
۷۲ بخشی از سوره المؤمنون (از آیه ۱ الی ۲۲) والفجر والبلد والعلق ۸٫۴۵مگابایت ۰۰:۵۱:۵۹
۷۳ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۱ الی ۲۲ ۳٫۹۴مگابایت ۰۰:۲۴:۱۲
۷۴ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۵۱ الی ۱۱۸ ۹٫۳۲مگابایت ۰۰:۵۷:۲۲
۷۵ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۵۱ الی ۱۱۸ ۶٫۸۷مگابایت ۰۰:۴۲:۱۶
۷۶ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۳ الی ۱۱۶ ۲٫۶۶مگابایت ۰۰:۱۶:۲۰
۷۷ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی ۱۱۸ ۹٫۵۵مگابایت ۰۰:۵۸:۴۹
۷۸ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی ۱۱۸ ۴٫۲۴مگابایت ۰۰:۲۶:۰۳
۷۹ بخشی از سوره المؤمنون از آیه ۸۴ الی الآیه ۱۱۸ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۷ ۴٫۵۶مگابایت ۰۰:۲۸:۰۱
۸۰ بخشی از سوره المؤمنون والرحمن ۴٫۳۸مگابایت ۰۰:۲۶:۵۶
۸۱ بخشی از سوره النحل از آیه ۱ الی ۳۲ ۶٫۷۹مگابایت ۰۰:۴۱:۴۷
۸۲ بخشی از سوره النحل از آیه ۵۱ الی ۸۱ ۴٫۶۸مگابایت ۰۰:۲۸:۴۹
۸۳ بخشی از سوره النحل از آیه ۱۲۵ الی ۱۲۸ والإسراء از آیه ۱ الی ۱۴ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۲
۸۴ بخشی از سوره النساء از آیه ۹۴ الی ۱۱۴ ۴٫۶۶مگابایت ۰۰:۲۸:۴۱
۸۵ بخشی از سوره النساء از آیه ۹۴ الی ۱۱۴ ۳٫۹۷مگابایت ۰۰:۲۴:۲۶
۸۶ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۱ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۶ ۸٫۸۵مگابایت ۰۰:۵۴:۲۷
۸۷ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۶۲ ۶٫۸۱مگابایت ۰۰:۴۱:۵۵
۸۸ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۳ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۱
۸۹ بخشی از سوره الواقعه از آیه ۵۸ الی ۹۶ والحدید از آیه ۱ الی ۵ ۹٫۷۰مگابایت ۰۰:۵۹:۴۵
۹۰ بخشی از سوره الواقعه وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقره ۹٫۴۲مگابایت ۰۰:۵۷:۵۹
۹۱ بخشی از سوره آل عمران از آیه ۹۵ الی ۱۰۴ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۰
۹۲ بخشی از سوره آل عمران از آیه ۱۶۹ الی ۱۷۵ والطارق والفجر ۷٫۰۶مگابایت ۰۰:۴۳:۲۸
۹۳ بخشی از سوره غافر از آیه ۳۹ الی ۶۸ ۴٫۱۸مگابایت ۰۰:۲۵:۴۲
۹۴ بخشی از سوره غافر از آیه ۳۹ الی ۶۸ ۶٫۰۸مگابایت ۰۰:۳۷:۲۵
۹۵ بخشی از سوره فاطر از آیه ۹ الی ۳۸ ۸٫۴۰مگابایت ۰۰:۵۱:۴۱
۹۶ بخشی از سوره فاطر از آیه ۱۰ الی ۲۸ ۸٫۵۵مگابایت ۰۰:۵۲:۳۸
۹۷ بخشی از سوره فصلت از آیه ۳۰ الی ۴۶ ۸٫۹۴مگابایت ۰۰:۵۵:۰۴
۹۸ بخشی از سوره ق از آیه ۱۶ الی ۴۵ والرحمن از آیه ۱ الی ۱۷ ۴٫۴۵مگابایت ۰۰:۲۷:۲۳
۹۹ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۲۰ ۸٫۵۸مگابایت ۰۰:۵۲:۵۱
۱۰۰ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۰ ۷٫۷۳مگابایت ۰۰:۴۷:۳۶
۱۰۱ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۴ والسجده از آیه ۱ الی ۴ ۹٫۸۶مگابایت ۰۱:۰۰:۴۱
۱۰۲ بخشی از سوره لقمان از آیه ۸ الی ۳۴ والسجده از آیه ۱ الی ۷ ۱٫۷۵مگابایت ۰۰:۱۰:۴۲
۱۰۳ بخشی از سوره لقمان از آیه ۲۰ الی ۳۰ ۵٫۹۵مگابایت ۰۰:۳۶:۳۶
۱۰۴ بخشی از سوره لقمان والسجده ۴٫۱۰مگابایت ۰۰:۲۵:۱۱
۱۰۵ بخشی از سوره مریم از آیه ۱ الی ۲ ۷٫۰۴مگابایت ۰۰:۴۳:۱۸
۱۰۶ بخشی از سوره مریم از آیه ۱ الی ۳۶ ۳٫۶۰مگابایت ۰۰:۲۲:۰۷
۱۰۷ بخشی از سوره هود از آیه ۴۱ الی ۸۴ ۴٫۳۵مگابایت ۰۰:۲۶:۴۵
۱۰۸ بخشی از سوره هود از آیه ۱۰۸ الی ۱۲۳ ویوسف از آیه ۱ الی ۶ ۹٫۹۳مگابایت ۰۱:۰۱:۱۰
۱۰۹ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۴ ۹٫۴۲مگابایت ۰۰:۵۷:۵۹
۱۱۰ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۵ ۸٫۷۵مگابایت ۰۰:۵۳:۵۱
۱۱۱ بخشی از سوره یوسف از آیه ۱ الی ۲۷ ۴٫۸۰مگابایت ۰۰:۲۹:۳۲
۱۱۲ بخشی از سوره یونس از آیه ۱ الی ۲۶ ۴٫۶۴مگابایت ۰۰:۲۸:۳۰
۱۱۳ بخشی از سوره یونس از آیه ۳ الی ۱۷ ۵٫۸۶مگابایت ۰۰:۳۶:۰۴
۱۱۴ بخشی از سوره یونس از آیه ۹ الی ۲۶ ۴٫۲۶مگابایت ۰۰:۲۶:۱۲
فایل های قدیمی تر…
۱۱۵ هود ، آیه ۱۰۸ تا آخر سوره ۱,۲۵۰کیلوبایت ۰:۱۹:۱۳
۱۱۶ یوسف ، آیه ۱ تا ۶ ۴۵۱کیلوبایت ۰:۰۶:۵۱
۱۱۷ الرحمن ۱,۶۵۷ کیلوبایت ۰:۲۵:۳۰
۱۱۸ انفال ، آیه ۱ تا ۲۴ ۱,۷۸۹کیلوبایت ۰:۲۹:۰۰
۱۱۹ انفطار (۶ تا ۱۹)، طارق، فجر، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۴۱۰کیلوبایت ۰:۳۹:۰۷
۱۲۰ حشر (۱۸ تا آخر)، طارق، فجر، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۸۵۳ کیلوبایت ۰:۴۶:۲۰
۱۲۱ روم (۱۷ تا ۳۰)، ضحی، انشراح، حمد، بقره (۱ تا ۵) ۲,۱۱۷کیلوبایت ۰:۳۴:۱۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *