ردیف

نام سوره

پخش دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ آل عمران ،آیه ۱۸۹ تا ۲۰۰ ۵,۱۲۷ ۰:۲۸:۲۸
۲ الحج ،آیه ۱ تا ۴۱ ۱۰,۴۳۲ ۰:۵۷:۵۶
۳ مائده ،آیه ۱۰۹ تا ۱۲۰ ۵,۸۲۶ ۰:۳۲:۲۱
۴  قمر ،آیه ۴۹ تا ۵۵ ،الرحمن ،آیه ۱ تا ۵۳ ۵,۴۵۳ ۰:۳۰:۱۶
۵   بقره ،آیه ۲۸۴ تا ۲۸۶ ،آل عمران ،آیه ۱ تا ۶ ۴,۵۶۰ ۰:۲۵:۱۹
۶    نجم ،آیه ۳۱ تا ۶۲،قمر،آیه ۱ تا ۵ ۵,۴۴۱ ۰:۳۰:۱۲
۷ یوسف ،آیه ۱ تا ۴۶ ۱۰,۷۵۵ ۰:۵۹:۴۴
۸ مریم ،آیه ۱۲ تا ۳۶ ۴,۰۵۲ ۰:۲۲:۲۹
۹ طه ،آیه ۱ تا ۳۵ ۳,۸۶۴ ۰:۲۱:۲۷
۱۰ احزاب ،آیه ۲۱ تا ۲۷ ۳,۳۵۲ ۰:۱۸:۳۶
۱۱ آل عمران ،آیه ۱۳۳ تا ۱۴۵ ۴,۲۲۲ ۰:۲۳:۲۶
۱۲ بقره ،آیه ۲۶۷ تا ۲۷۷ ۴,۹۸۳ ۰:۲۷:۴۰
۱۳ قیامت ،۱ تا ۴۰ ،انسان ،۱ تا ۲۰ ۳,۵۸۸ ۰:۱۹:۵۵
۱۴ حشر ،آیه ۱۸ تا ۲۴ ،حمد ،۱ تا  ۷،بقره ،آیه ۱ تا ۵ ۵,۷۵۷ ۰:۳۱:۵۸
۱۵ نمل ،آیه ۱۵ تا ۳۱ ۴,۴۹۱ ۰:۲۴:۵۶
۱۶ ق ،آیه ۳۱ تا ۴۵ ،الذاریات ۱ تا ۶ ۳,۴۷۲ ۰:۱۹:۱۶
۱۷ بلد ،آیه ۶۱ تا ۷۵ ،غافر ،آیه ۱ تا ۲۰ ،نازعات ،آیه ۲۶ تا ۴۶ ۲,۹۸۹ ۰:۱۶:۳۵
۱۸ زمر ،آیه ۶۱ تا ۷۵ ،غافر ،آیه ۱ تا ۲۰ ،نازعات ،آیه ۲۶ تا ۴۶ ۱۰,۶۵۰ ۰:۵۹:۹
۱۹ بقره ،آیه ۱۲۴ تا ۱۳۱ ۴,۸۵۰ ۰:۲۶:۵۶
۲۰ لقمان ،آیه ۳۳ تا ۳۴ ،سجده ،آیه ۱ تا ۹ ۴,۳۳۳ ۰:۲۴:۰۳
۲۱ یوسف ،آیه ۸۳ تا ۹۰ ۲,۶۹۹ ۰:۱۴:۵۸
۲۲ قیامت ،آیه ۱ تا ۴۰ ۳,۲۴۳ ۰:۱۸:۰۰
۲۳ تحریم ،آیه ۱ تا  ۱۲ ۳,۵۸۸ ۰:۱۹:۵۵
۲۴ قریش ،آیه ۱ تا ۴ ۴۹۳ ۰:۰۲:۴۳
۲۵ نصر ،آیه ۱ تا ۳ ۴۷۴ ۰:۰۲:۳۷
۲۶ بقره ،آیه ۱۷۷ تا ۲۱۲ ۱۰,۷۵۸ ۰:۵۹:۴۵
۲۷ بقره ، آیه ۱۹۶ تا ۲۰۳ ۵,۰۶۰ ۰:۲۸:۰۵
۲۸ آل عمران ،آیه ۱۸ تا ۵۳ ۱۰,۹۲۸ ۰۱:۰۰:۴۱
۲۹ آل عمران ،آیه ۹۳ تا ۱۱۲ ۴,۳۷۴ ۰:۲۴:۱۷
۳۰ آل عمران ،آیه ۱۶۹ تا ۱۷۴ ۱,۹۶۴ ۰:۱۰:۵۳
۳۱ آل عمران ،آیه ۱۷۱ تا ۱۸۵ ۳,۹۲۸ ۰:۲۱:۴۸
۳۲ انفال ،آیه ۱ تا ۱۰ ۴,۷۱۳ ۰:۲۶:۱۰
۳۳ نحل ،آیه ۱۲۵ تا ۱۲۸ ،اسرا ،آیه ۱ تا ۱۵ ۴,۹۲۴ ۰:۲۷:۲۰
۳۴ مریم ،آیه ۱ تا ۶۲ ۱۱,۱۵۵ ۰۱:۰۱:۵۷
۳۵ حج ،آیه ۱ تا ۳۵ ۸,۴۸۸ ۰:۴۷:۰۸
۳۶ عنکبوت ،آیه ۴۶ تا ۶۹ ۴,۸۵۲ ۰:۲۶:۵۶
۳۷ احزاب ،آیه ۲۱ تا ۳۵ ۵,۲۴۲ ۰:۲۹:۰۶
۳۸ صافات ، آیه ۷۵ تا ۱۳۲ ۵,۱۹۱ ۰:۲۸:۴۹
۳۹ قمر ،آیه ۵۴ تا ۵۵ ،الرحمن ،آیه ۱ تا ۴۰ ۳,۲۷۳ ۰:۱۸:۱۰
۴۰ حشر ،آیه ۲۲ تا ۲۴ ۹۸۳ ۰:۰۵:۲۶
۴۱ علق ،آیه ۱ تا ۵ ۲۴۰ ۰:۰۱:۱۹
۴۲ ضحی ،آیه ۱ تا ۱۱ ،انشراح ،آیه ۱ تا ۸،تین ،آیه ۱ تا ۸ ۱,۵۲۸ ۰:۰۸:۲۸
۴۳ انسان ،آیه ۱ تا ۲۰ ۱,۸۵۱ ۰:۱۰:۱۶
۴۴ حج ،آیه ۱ تا ۳۶ ۸,۶۸۴ ۰:۴۸:۱۳
۴۵ انفطار ،آیه ۱ تا ۱۹ ۱,۶۵۰ ۰:۰۹:۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *